นิทาน 3 ภาษา อังกฤษ ไทย อาหรับ

การเล่านิทานสำคัญกับเด็กอย่างไร?
.
.
การฟังนิทานนอกจากจะทำให้เด็กมีความสนุกสนาน และผ่อนคลายอารมณ์แล้ว
.
.
นิทานยังช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางภาษา โดยเฉพาะทักษะการฟัง การพูด การกล้าแสดงออก การคิดและจินตนาการที่กว้างไกล
.
.
รวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับเด็กจากการฟังนิทานที่มีเนื้อหาสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามจากการเลียนแบบพฤติกรรมของตัวละครในนิทานที่เด็กได้ฟัง
.
.
เด็กจะมีความเชื่อ ศรัทธา และพร้อมที่จะปฏิบัติตนตามบทบาทของตัวละครนั้นๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่มักจะมีการเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆจากการเลียนแบบบุคคลที่เด็กรักและศรัทธาและเชื่อถือ
.
.
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูร่า (Bandura Social Learning Theory) ที่เชื่อว่าเด็กเรียนรู้พฤติกรรมจากการใช้ตัวแบบ สัญลักษณ์และทุกสิ่งทุกอย่างในสังคม (Learning through modeling) ซึ่งเกิดจากการรับรู้พฤติกรรม และสามารถแสดงพฤติกรรมหรือกระทำตามตัวแบบนั้นได้
.
.
นิทานมีอิทธิพลต่อเด็กปฐมวัยมาก การที่พ่อแม่และครูสร้างความใกล้ชิดกับเด็กโดยการเล่านิทานจะช่วยให้เข้าใจเด็กมากขึ้น
.
.
ช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนาน มีความรู้สึกอบอุ่นและใกล้ชิดผู้เล่า การเล่านิทานให้เด็กฟังอย่างสม่ำเสมอ
.
.
ทำให้เด็กรับรู้ถึงความรู้สึกว่าได้รับความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่หรือผู้ใหญ่
.
.
หนังสือนิทานกลอนของศูนย์หนังสือนันท์-นาถ เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 0-6 ปี มีเนื้อหาเหมาะสมกับเด็กมุสลิม ให้เด็กๆได้รู้จักอัลลอฮฺ สอดแทรกจริยธรรมอิสลาม เป็นบูรณาการอิสลามให้เติบโตไปพร้อมๆกับพัฒนาการด้านอื่นๆของเด็กๆ

Link Message : https://www.facebook.com/messages/Nun-Nart

Line ID : @nunnartbook

Tel : 095-915-7070

#แบบฝึกหัดบูรณาการอิสลาม #หนังสืออิสลาม #นิทาน #Islamicbook #หนังสือสามภาษา

ที่มา http://taamkru.com/…/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%…/

Leave a Reply