ชุด ภาษาไทย

ชุด ภาษาไทย – สนุก อ่าน เขียน ภาษาไทย คือ แบบเรียนภาษาไทย สำหรับเด็กที่ต้องการฝึกอ่าน เขียน ภาษาไทย ตั้งแต่พื้นฐานการเขียนเส้น 13 เส้น ซึ่งเป็นพื้นฐานของพยัญชนะ 44 ตัวในภาษาไทย จนถึงการอ่านสะกดคำ ผ่านเนื้อหาแต่ละบทที่สนุกสนาน และเกมสำหรับเด็ก เน้นให้เด็กเรียนอย่างสนุก และมีความสุขกับการทำแบบฝึกหัด

มีทั้งหมด 8 เล่ม โดยแบ่งเนื้อหา ดังนี้

1.เรื่องเส้น 13 เส้น เพื่อเป็นพื้นฐานของพยัญชนะ 44 ตัวในภาษาไทย

2.เรื่องเส้นพื้นฐานของการเขียนและทิศทางการเขียนตัวอักษรจากง่ายไปหายาก

3.ข้อมูลหนังสิอ เรื่องเส้นพื้นฐานของการเขียนและทิศทางการเขียนตัวอักษรจากง่ายไปหายาก

4.เนื้อหาเน้นเฉพาะอักษรกลาง ๙ ตัวและสระ ๗ ตัว พร้อมแบบฝึกทักษะ

5-6.เนื้อหาเกี่ยวกับอักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ สระ วรรณยุกต์ ไม้ไต่คู้ ตัวเลขและการันต์

7-8. เรื่องอักษรสูงนำอักษรต่ำ อ นำ ย คำควบกล้ำ ตัวสะกด ชื่อวัน จำนวน ตัวเลขไทย ชื่ออวัยวะของร่างกาย คำแสดงความรู้สึก และชื่อประเทศกลุ่มอาเซียน ๑๐ ประเทศ

Showing all 8 results