สระซุกูน ( ْ )

วิธีการอ่านสระซุกูน (  ْ )
.
ออกเสียงเป็นตัวสะกด