สระฟัตฮะฮ์ ( َ )

วิธีออกเสียง ( َ )
.
สระฟัตฮะฮ์
.
ออกเสียง (อะ)