สระดอมมะตาน/ดอมมะตัยน์ สระอุน ( ٌ )

วิธีการออกเสียง
.
สระดอมมะตาน/ดอมมะตัยน์ (  ٌ )
.
ออกเสียง (อุน)