• บทความ
  • เหตุผล 10 ประการที่ทำไมจึงควรห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เล่นมือถือ

      เหตุผล 10 ประการที่ทำไมจึงควรห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เล่นมือถือ Cris Rowan ผู้เขียน สถาบันกุมารแพทย์แห่งอเมริกาและสมาคมกุมารแพทย์แห่งแคนนาดา ทารกอายุ 0-2 ปี ไม่ควรที่จะสัมผัสกับเทคโนโลยีใดๆ เด็กอายุ3-5 ปี ควรจำกัดให้ใช้ได้เพียงวันละ 1 ชม. และ เด็กอายุ 6-8 ปี ควรจำกัดให้ใช้ได้เพียงวันละ 2 ชม. เด็กและเยาวชนได้รับการแนะนำเรื่องการใช้เทคโนโลยีซึ่งมีความรุนแรงและบ่อยครั้งมีผลกระทบคุกคามชีวิต อุปกรณ์มือถือ (โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ท เกมอิเล็กทรอนิกส์)สามารถเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้เพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก Cris Rowan ในฐานะของนักกิจกรรมบำบัด ได้เรียกร้องให้พ่อแม่ ครู อาจารย์ และรัฐบาล ที่จะห้ามการใช้อุปกรณ์มือถือทั้งหมด ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต่อไปนี้เป็น 10 เหตุผลในงานวิจัยที่ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือ 1. การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของสมอง ระหว่าง 0-2 ปี สมองของทารกมีขนาดเป็น 1 ใน 3 […]

  • บทความ
  • นิทาน 3 ภาษา อังกฤษ ไทย อาหรับ

    การเล่านิทานสำคัญกับเด็กอย่างไร? . . การฟังนิทานนอกจากจะทำให้เด็กมีความสนุกสนาน และผ่อนคลายอารมณ์แล้ว . . นิทานยังช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางภาษา โดยเฉพาะทักษะการฟัง การพูด การกล้าแสดงออก การคิดและจินตนาการที่กว้างไกล . . รวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับเด็กจากการฟังนิทานที่มีเนื้อหาสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามจากการเลียนแบบพฤติกรรมของตัวละครในนิทานที่เด็กได้ฟัง . . เด็กจะมีความเชื่อ ศรัทธา และพร้อมที่จะปฏิบัติตนตามบทบาทของตัวละครนั้นๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่มักจะมีการเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆจากการเลียนแบบบุคคลที่เด็กรักและศรัทธาและเชื่อถือ . . ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูร่า (Bandura Social Learning Theory) ที่เชื่อว่าเด็กเรียนรู้พฤติกรรมจากการใช้ตัวแบบ สัญลักษณ์และทุกสิ่งทุกอย่างในสังคม (Learning through modeling) ซึ่งเกิดจากการรับรู้พฤติกรรม และสามารถแสดงพฤติกรรมหรือกระทำตามตัวแบบนั้นได้ . . นิทานมีอิทธิพลต่อเด็กปฐมวัยมาก การที่พ่อแม่และครูสร้างความใกล้ชิดกับเด็กโดยการเล่านิทานจะช่วยให้เข้าใจเด็กมากขึ้น . . ช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนาน มีความรู้สึกอบอุ่นและใกล้ชิดผู้เล่า การเล่านิทานให้เด็กฟังอย่างสม่ำเสมอ . . ทำให้เด็กรับรู้ถึงความรู้สึกว่าได้รับความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ . . หนังสือนิทานกลอนของศูนย์หนังสือนันท์-นาถ เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 0-6 ปี มีเนื้อหาเหมาะสมกับเด็กมุสลิม […]