แผนการสอน

แผนการสอน แบบบูรณาการอิสลาม วิชา ภาษาไทย

  1.  สนุกอ่านเขียนภาษาไทยเล่ม 1
  2.  สนุกอ่านเขียนภาษาไทยเล่ม 2
  3.  สนุกอ่านเขียนภาษาไทยเล่ม 3
  4.  สนุกอ่านเขียนภาษาไทยเล่ม 4
  5.  สนุกอ่านเขียนภาษาไทยเล่ม 5-6
  6.  สนุกอ่านเขียนภาษาไทยเล่ม 7-8

แผนการสอน แบบบูรณาการอิสลาม วิชา คณิตศาสตร์

แผนการสอน แบบบูรณาการอิสลาม วิชา ภาษาอาหรับ