แผนการสอนภาษาไทย

แผนการสอน แบบบูรณาการอิสลาม วิชา ภาษาไทย

สนุกอ่านเขียนภาษาไทยเล่ม 1

สนุกอ่านเขียนภาษาไทยเล่ม 2

สนุกอ่านเขียนภาษาไทยเล่ม 3

สนุกอ่านเขียนภาษาไทยเล่ม 4

สนุกอ่านเขียนภาษาไทยเล่ม 5-6

สนุกอ่านเขียนภาษาไทยเล่ม 7-8