สระชัดดะฮ์ ( ّ )

วิธีการอ่านออกเสียง
.
สระ ชัดดะฮ์ (  ّ )
ออกเสียงเป็นตัวสะกด และอ่านตามอีกครั้ง