สระกัซเราะฮ์ ( ِ )

วิธีออกเสียง (  ِ )
.
สระกัซเราะฮ์
.
ออกเสียง (อิ)