สระกัสเราะตาน/กัสเราะตัยน์ สระอิน ( ٍ )

วิธีการออกเสียง (  ٍ )
.
สระกัสเราะตาน/กัสเราะตัยน์
ออกเสียง (อิน)